Ympäristöasioiden huomioiminen Meltexin yritystoiminnassa

Pyrimme jatkuvasti pienentämään ympäristön kuormitusta niin tuotannon kuin muidenkin liiketoimintojen osalta. Seuraavassa on jaoteltu ympäristön kuormitusta pienentäviä toimenpiteitä eri toimintojen osalta.

Logistiikka

 • Turhien kuljetusten ja välivarastojen poistaminen
 • Ajoreittien suunnittelu
 • Yhteistyö kuljetuksissa muiden lähialueen yritysten kanssa
 • Kuormien täyttöaste
 • Taloudellinen ajotapa

 

Energian ja veden käyttö

 • Käytämme ilmastoneutraalia vesisähköä
 • Sähkön ja energian kulutuksen seuraaminen vuosittain
 • Energiasäästösuunnitelma
 • Ilmastoinnin säätäminen oikein ja ilmastoinnin lämmön talteenotto
 • Tuotantoprosessin energiatehokkuuden parannukset: taajuusmuuntajat, vuotavien paineletkujen korjaaminen, hukkalämmön tuotannon vähentäminen/eliminointi
 • Valaistuksen sammuttaminen, kun sitä ei tarvita
 • Vuotavien vesihanojen yms. korjaaminen
 • Turhan vedenkäytön välttäminen

 

Jätteiden kuljetus ja lajittelu

 • Jätteiden synnyn vähentäminen
 • Jätteiden hyödyntäminen/kierrättäminen omassa tai muiden yritysten toiminnassa
 • Jätteiden lajittelu ja siihen liittyvät selkeät ohjeet
 • Vuosittaisten jätemäärien ja -kustannusten seuraaminen
 • Jäteastioiden tyhjentäminen täysinä
 • Ongelmajätteisiin liittyvän lainsäädännön noudattaminen: ongelmajätteiden säilytys lain mukaisesti erillään muista jätteistä, ongelmajätteiden toimittaminen vähintään kerran vuodessa ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai kerääjälle, jolla on lupa kerätä ongelmajätteitä, kirjanpito ongelmajätteistä

 

Omien tuotteiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset

 • Tuotteiden kestävyyden, monikäyttöisyyden, kierrätettävyyden, korjattavuuden sekä huolto- ja varaosapalvelun parantaminen
 • Tuotteiden vastaanottaminen takaisin asiakkailta ja hyödyntäminen uudelleen omassa toiminnassa
 • Tuotteissa olevien haitallisten aineiden korvaaminen vähemmän haitallisilla
 • Pakkauksista syntyvän jätteen vähentäminen tai kierrätysmahdollisuuksien parantaminen

 

Palvelut

 • Kemikaalien ja haitallisten aineiden käytön vähentäminen
 • Työvälineiden kestävyys ja ympäristövaikutukset

 

Matkustaminen

 • Videoneuvotteluiden käyttö matkustamisen sijasta
 • Vähän päästöjä aiheuttavien liikennevälineiden käyttö

 

Toimistotyöskentely

 • Sähköiset tilaukset ja laskut sekä hankinnoissa että myynnissä
 • Paperin ja muiden materiaalien säästö, kaksipuolinen tulostus
 • Toimiston jätteiden lajittelu

 

Viestintä ja tiedotus

 • Sähköisen viestinnän suosiminen
 • Lehti-ilmoitus oman ilmoituksen sijasta

 

Henkilöstö

 • Työntekijöiden perehdyttäminen ympäristöasioiden huomioimisessa, esimerkiksi jätteiden lajittelussa, energiansäästössä jne.